Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika imprezy zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze (GOK)

Kategoria: RODO - informacje prawne

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika imprezy zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze (GOK)

 1. Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.. 9 ust. 2 lit a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:
 • Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOK.
 • GOK zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 • Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK, w publikacjach GOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 • GOK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 • Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań GOK jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Adninistratorowi Danych Osobowych tj. Dyrektorowi GOK w LisiejGórze.
 • GOK nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez GOK w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy GOK a Uczestnikiem.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisiej Górze jest Dyrektor Gminnego Ośrodka w Lisiej Górze zwany dalej: „Administratorem”. Można się z nim skontaktować pisząc na adres: Śmigno 30 , 33-140 Lisia Góra lub telefonując pod numer: 146784087 / Można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: ido@lisiagora.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zobowiązania oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Zobowiązania.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Zobowiązania będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane 10 lata od dnia upublicznienia wizerunku.
 6. Administrator przekaże Pani/Pana dane jedynie podmiotom upoważninym na podstwie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Komentarze:

Napisz komentarz:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.